Reklamasjon bolig

Reklamasjon av bolig

Reklamasjon av bolig: Det er mange boligkjøpere som oppdager feil og mangler ved boligen først etter at de har flyttet inn. Etter avhendingsloven kan en da har krav på retting, erstatning, prisavslag eller heving av hele boligkjøpet. Men det er viktig at reklamasjon blir foretatt i tide.

Ofte vil en først oppdage skjulte feil og mangler etter man har bodd i boligen en viss tid. Eksempler kan være fukt og råte, hussopp, dårlig utført håndverk og offentligerettslige mangler, f.eks at garasjen er ulovlig satt opp.

Dersom selger, megler eller taktsmann har kjent til disse forholdene, er det lite rimelig om kjøper må bære ansvaret alene. Om du oppdager slike mangler, er det viktig at reklamasjon skjer raskt.

Reklamasjon av mangler ved bolig etter avhendingsloven

Reglene om reklamasjon ved mangler ved bolig og eiendom følger av avhendingsloven § 4-19. For å kunne gjøre gjeldende en mangelsbeføyelse må reklamasjon skje innen de rammer som avhendingsloven § 4-19 oppstiller.

Den absolutte reklamasjonsfrist etter boligkjøp

Den absolutte reklamasjonsfristen etter boligkjøp er 5 år etter overtakelse av boligen. Dette følger av avhendingsloven § 4-19 andre ledd. Om kjøper ikke reklamerer innen denne fristen er selger helt fri for ansvar, med mindre han har gitt noen garanti som strekker seg utover dette, men det er i praksis ikke vanlig å gjøre. Mange tror, feilaktig, at dette er den eneste reklamasjonsfristen. Men det er ikke tilfelle. Som regel er det den relative reklamasjonsfristen som er stridens kjerne, og som er viktig å kjenne til.

Den relative reklamasjonsfrist etter boligkjøp

Etter avhendingsloven § 4-19 første ledd må kjøperen reklamere innen rimelig tid etter han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som ligger i “burde ha oppdaget”, er hva en normalt aktsom kjøper i samme situasjon ville oppdaget. Etter avhendingsloven § 4-9 plikter kjøperen å undersøke boligen etter overtakelse. Om feilen burde blitt oppdaget ved en slik undersøkelse vil reklamasjonsfristen begynne å løpe fra dette tidspunktet.

Hva som ligger i “rimelig tid” er en skjønnsmessig vurdering som må avgjøres konkret i hver sak. En bør reklamere så snart en oppdager mangelen, dersom man venter utover 2 måneder kan reklamasjonen være for sent fremsatt. I noen tilfelle kan fristen være kortere enn dette og, så det lønner seg å reklamere så raskt det lar seg gjøre.

Nøytral reklamasjon

Når man oppdager en mangel bør man begynne med å sende en skriftlig reklamasjon til selger som angir hva mangelen består i, og at avtalebruddet gjøres gjeldende. Det er ikke krav om at dette gjøres skriftlig, men det er sterkt tilrådelig grunnet bevismessige hensyn. Dersom det foreligger flere mangler må det reklameres for hver av disse.

Spesiell reklamasjon

Dersom man krever retting eller heving må man i tillegg angi at en gjør gjeldende en av disse mangelsbeføyelse.

Kontakt boligadvokat ved reklamasjon av bolig

Dersom du oppdager mangler ved boligen bør du kontakte en boligadvokat så snart det lar seg gjøre. Boligadvokaten kan komme på befaring, og ta seg av reklamasjonen ovenfor selger og eierskifteforsikringen.

De fleste har innboforsikring med rettshjelpsdekning som dekker advokatsalæret minus en egenandel.

Her kan du lese mer om biladvokathjelp ved reklamasjon av kjøp av bil.

 

Les mer om:

Advokathjelp ved mangler ved ny bolig

Boligadvokat

Hvordan selge bolig selv

Advokat til boligsalg

Nabokrangel